คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญานิกา แป้นจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภัสสรา ใจหาญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเอกราช พุ่มพวง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครองนักเรียนชาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์มา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานปกครองนักเรียนชาย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเวฑิตา ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานปกครองนักเรียนหญิง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเดช ชินพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพชรนภา จันทร์หอม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนวพร บัวป้อม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานบริการ และเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา เขียวขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา ปานบุญ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรายุทธ ทองแพร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอุปกรณ์(เทคนิค)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทิพากร ไกรนคร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอุปกรณ์กีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์สิทธิ์ โตนดทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานอุปกรณ์กีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัตรพิมล แพงเพนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครองนักเรียนหญิง และเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3