กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เจริญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1