กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เจริญ
หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้
ครู คศ.2