กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัชวาลย์ กันธิวา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายประมุข คำนูญ
ครู คศ.1