กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัชวาลย์ กันธิวา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2