กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภราดร จันทร์กระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2