กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุธน ทิพวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ