กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุธน ทิพวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายพรภวิษย์ นกพุก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : ponpavitnokphok@gmail.com

นางสาว ธัญชนิท ขาวทุ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2