กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี