กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธัญญรัตน์ กิ่งก้าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0812645773