กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ท้าวทอง
ห้วหน้าสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.จิราภรณ์
พนักงานราชการ