กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนาตยา ถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0842481059

นายสุธน ทิพวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางชิ้น เวียงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0931974388