กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาตยา ถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางชิ้น เวียงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5