ปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ โตเหี้ยม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางนริศรา สีนวล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2