คณะผู้บริหาร

นายนคร เถื่อนโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชิ้น เวียงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาตยา ถาวร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน