คณะผู้บริหาร

นายประกิจ สีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชิ้น เวียงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายขนุน คงนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสำราญ เจียมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่าบวิชาการ

นางนาตยา ถาวร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางโชติกา ปิยวัฒน์กุลจิรา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ