คณะผู้บริหาร

นายประกิจ สีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชิ้น เวียงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาตยา ถาวร
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร