ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ62 Word Document ขนาดไฟล์ 20.17 KB 171314
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 171319
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 171348
ผลการการปฏิบัติงาน๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 171332
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 171333
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 171389
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดขั้นพื้นฐานแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 49.58 KB 171386
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดปฐมวัยแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 171387
แบบกรอกภาวะโภชนาการนักเรียน 171423
คู่มือมาตรการกฎระเบียบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 171359
กฎระเบียบของโรงเรียนปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 171358
ประเมินการผลปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 370 KB 171367
ปพประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1022.13 KB 171361
คำสั่งการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.36 KB 171371
ทะเบียนการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.66 KB 171357
บันทึกการใช้สือ Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 171396
ระเบียบนักเรียนวีดหางตลาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 171355
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 171363
T-สกอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 171352
บันทึกร่วมงานชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171428
บันทึกพานักเรียนไปนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 171457
บันทึกปรึกษาเพื่อร่วมงาน(นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 171579
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 171388
บันทึกการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 171557
บันทึกช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171407
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 171440
ทะเบียนส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 171390
ทะเบียนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 171423
ทะเบียนนักเรียนอ่อนขเก่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 171525
ทะเบียนนอกเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171388
ทะเบียนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 171455
ทะเบียนคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171480
ทะเบียนวุฒิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171384
ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171405
วิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 171439
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 171380
คำพื้นฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 171356
T-SAR ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 636.83 KB 171359
T-SAR ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 614.41 KB 171365