ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ62 Word Document ขนาดไฟล์ 20.17 KB 12
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 17
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 43
ผลการการปฏิบัติงาน๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 27
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 28
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 75
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดขั้นพื้นฐานแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 49.58 KB 61
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดปฐมวัยแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 57
แบบกรอกภาวะโภชนาการนักเรียน 121
คู่มือมาตรการกฎระเบียบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 52
กฎระเบียบของโรงเรียนปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 53
ประเมินการผลปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 370 KB 60
ปพประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1022.13 KB 57
คำสั่งการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.36 KB 56
ทะเบียนการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.66 KB 50
บันทึกการใช้สือ Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 67
ระเบียบนักเรียนวีดหางตลาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 51
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 57
T-สกอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 51
บันทึกร่วมงานชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 122
บันทึกพานักเรียนไปนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 148
บันทึกปรึกษาเพื่อร่วมงาน(นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 193
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 81
บันทึกการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 204
บันทึกช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 106
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 138
ทะเบียนส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 88
ทะเบียนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 105
ทะเบียนนักเรียนอ่อนขเก่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 211
ทะเบียนนอกเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 56
ทะเบียนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 138
ทะเบียนคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 143
ทะเบียนวุฒิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 83
ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 67
วิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 115
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 77
คำพื้นฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 54
T-SAR ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 636.83 KB 58
T-SAR ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 614.41 KB 62