ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 144868
ผู้รับผิดชอบโครงการ62 Word Document ขนาดไฟล์ 20.17 KB 146668
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 147525
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 146676
ผลการการปฏิบัติงาน๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 146444
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 146779
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 147016
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดขั้นพื้นฐานแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 49.58 KB 146423
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดปฐมวัยแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 146485
แบบกรอกภาวะโภชนาการนักเรียน 146394
คู่มือมาตรการกฎระเบียบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 146664
กฎระเบียบของโรงเรียนปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 146506
ประเมินการผลปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 370 KB 146618
ปพประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1022.13 KB 146803
คำสั่งการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.36 KB 154934
ทะเบียนการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.66 KB 148957
บันทึกการใช้สือ Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 146631
ระเบียบนักเรียนวีดหางตลาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 146685
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 147609
T-สกอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 146732
บันทึกร่วมงานชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146658
บันทึกพานักเรียนไปนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146579
บันทึกปรึกษาเพื่อร่วมงาน(นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 148755
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146463
บันทึกการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 146661
บันทึกช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146375
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 146770
ทะเบียนส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146337
ทะเบียนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146649
ทะเบียนนักเรียนอ่อนขเก่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146601
ทะเบียนนอกเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146377
ทะเบียนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 147486
ทะเบียนคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146821
ทะเบียนวุฒิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146791
ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146541
วิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 146562
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 147223
คำพื้นฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 146497
T-SAR ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 636.83 KB 146514
T-SAR ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 614.41 KB 146525