ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 144857
ผู้รับผิดชอบโครงการ62 Word Document ขนาดไฟล์ 20.17 KB 146653
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 147503
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 146669
ผลการการปฏิบัติงาน๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 146442
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 18.33 KB 146776
คู่มือห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 146976
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดขั้นพื้นฐานแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 49.58 KB 146415
คู่มือมาตรฐานวัดหางตลาดปฐมวัยแก้ไข ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 42.38 KB 146477
แบบกรอกภาวะโภชนาการนักเรียน 146389
คู่มือมาตรการกฎระเบียบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 146660
กฎระเบียบของโรงเรียนปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.18 KB 146499
ประเมินการผลปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 370 KB 146615
ปพประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1022.13 KB 146795
คำสั่งการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.36 KB 154926
ทะเบียนการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.66 KB 148949
บันทึกการใช้สือ Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 146626
ระเบียบนักเรียนวีดหางตลาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 146677
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 147608
T-สกอร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 146725
บันทึกร่วมงานชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146655
บันทึกพานักเรียนไปนอกสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 146572
บันทึกปรึกษาเพื่อร่วมงาน(นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 148753
บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146454
บันทึกการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 146658
บันทึกช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146366
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 146766
ทะเบียนส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146336
ทะเบียนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146648
ทะเบียนนักเรียนอ่อนขเก่ง Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 146599
ทะเบียนนอกเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146375
ทะเบียนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 147480
ทะเบียนคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146818
ทะเบียนวุฒิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146788
ทะเบียนสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146537
วิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 538.5 KB 146555
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 147215
คำพื้นฐานปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 146495
T-SAR ปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 636.83 KB 146510
T-SAR ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 614.41 KB 146520