คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย
ประธานกลุ่มเครือข่าย
นายประกิจ  สีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหางตลาด
รองประธานกลุ่มเครือข่าย
ดร.กฤษณะ  วุ่นอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง๒๔๖๕)
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายประมาณและการเงิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป