ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดหางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.2477   ที่ดินของโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  14 ไร่   298.4  ตารางวา มีนายทับทิมแสนโกศิก เป็นครูใหญ่  เริ่มแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหางตลาดเป็นที่เรียน สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปี พ.ศ. 2519 เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 4 ห้องเรียน พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 6 ห้องเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน 3 หลัง ห้องส้วม 3 หลัง 9 ที่นั่ง ปี 2524 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ปี 2530 ได้งบประมาณสร้าง ฝ.33 จำนวน 3 ถัง ปี 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ 2541 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ 2542 ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.72 KB